Prayers and Devotionals

Prayers in Tagalog

Our Father - Ama Namin

Ama Namin sumasalangit ka
sambahin ang ngalan mo;
mapasaamin ang kaharian mo;
sundin ang loob mo dito sa lupa 
para nang sa Langit

Bigyan mo kami ngayon
ng aming kakanin sa araw-araw;
at patawarin mo kami sa aming mga sala
para nang pagpapatawad namin 
sa mga nagkasala sa amin
at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso
at iadya mo kami sa lahat ng masama.  Amen


Hail Mary - Aba Ginoong Maria

Aba Ginoong Maria napupuno ka ng grasya;
ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo;
bukod kang pinagpala sa babaeng lahat 
at pinagpala naman ang iyong Anak na si Hesus.

Santa Maria, Ina ng Diyos, 
ipanalangin mo kaming makasalanan;
ngayon at kung kami'y mamamatay. Amen


Glory Be - Luwalhati 

Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo.

Kapara noong unang-una, ngayon magpakailanman
at magpasawalang hanggan.  Amen


Steps in the Act of Reconciliation - Paraan ng Pagkukumpisal

Bago magkumpisal, maghanda ng mabuti ang kalooban.  Gumawa ng malalim na examination of conscience.

Bendisyunan po ninyo ako, Padre, sapagkat ako po ay nagkasala

Ang huli ko pong pangungumpisal ay... (sabihin kung ilang linggo, buwan o taon mula nung huling beses nangumpisal, at kung hindi maalala, maaring sabihin na napakatagal na.)

Ang kasalanan ko po ay ang mga sumusunod... (ang mortal na kasalanan or mga mortal na kasalanan at ilang beses)

Patawarin po ako ninyo pati ang lahat ng mga pagkakasala ko na di ko na maalala.

Ibibigay ng pari ang penance at ang mga dadasalin mga panalangin at dapat magawa mo itong mga dasal ng mag-isa pagkatapos at penance kungdi walang pagpapatawad na nangyari.

Ipapadasal sa iyo ng pari ang Act of Contrition at pagkatapos ay magbibigay ang pari ng absolusyon (absolution).


Act of Contrition - in English

Act of Contrition

O, my God, I am heartily sorry for having offended you. I detest all my sins because of your just punishment, but most of all because they offend you, my God, who are all-good and deserving of all my love. I firmly resolve, with the help of Your grace, to sin no more and to avoid the near occasion of sin. Amen

or (for some who learned this in the 1970s and 80s)

O my God, I am heartily sorry for having offended you.  I detest all my sins because I fear the loss of heaven and the pains of hell, but most of all because I offended you, my God, who are all-good and worthy of all my love.  I firmly resolve to confess my sins, to do penance and to amend my life. AmenAct of Contrition - in Tagalog Filipino


Panalangin ng Pagsisisi

O Diyos ko, pinagsisisihan kong lubos ang pagkakasala ko sa iyo dahil ikaw ang Diyos ko na ubod ng kabutihan at karapat dapat sa buo kong pag-ibig.  Nagtitika akong lubos, sa tulong ng iyong biyaya, na iwasan ang mga kasalanan at ang mga pagkakataon ng pagkakasala at tuparin ang Utos mo. Amen.The Memorare


Remember, O most gracious Virgin Mary, that never was it known that any one who fled to thy protection, implored thy help or sought thy intercession, was left unaided.  Inspired with this confidence, I fly unto thee, O Virgin of virgins my Mother; to you do I come, before you I stand, sinful and sorrowful; O Mother of thy Word Incarnate, despise not my petitions, but in thy mercy hear and answer me.
Amen.

The Memorare - in Tagalog Filipino

Alalahanin mo, lubhang maawaing Birheng Maria, na kailanman ay di narinig na may dumulog na sa iyo'y nagpapaampon, na lumuhog na iyong tulungan o hinihingi ang iyong pamamagitan, na iyong pinabayaan,.  Dala ng pag-asang ito, ako'y dumudulog sa iyo, o Birhen ng mga birhen at aking Ina.  Narito ako sa iyong harapan, na makasalanan at lipos ng kalungkutan.  O Ina ng Verbong nagkatawang-tao, huwag mo nawang siphayuin ang aking pagsamo ngunit dinggin mo nawa at iyong kaawaan. 
Amen